fbpx

GENERELLE REJSEBETINGELSER HOS CRUISE INSPIRATION  APS

GENERELLE BETINGELSER FOR ENKELTYDELSER

Ved køb af en enkelt ydelse, f.eks. en flybillet uden indkvartering, optræder Cruise Inspiration udelukkende som formidler for det/de pågældende transportselskaber og modtager alene betaling for købte flybilletter på vegne af flyselskabet. Flyselskabet er den rejsendes aftalepart, og er ansvarlig for transportaftalens korrekte gennemførelse. Flyselskabets betingelser regulerer aftaleforholdet og gældende betingelser kan til enhver tid findes på flyselskabets hjemmeside. Da Cruise Inspiration alene er formidler af transportydelsen, er bureauet som følge heraf ikke ansvarlig for flyselskabets konkurs samt for forsinkelser, aflysninger eller manglende opfyldelse af transportaftalen indgået mellem den rejsende og luftfartsselskab.

GENERELLE BETINGELSER FOR PAKKEREJSER

Betingelserne i det følgende herunder gælder for pakkerejser købt efter 1. juli 2018 og regulerer af- taleforholdet mellem Cruise Inspiration (rejsearrangøren) og den rejsende. Aftalen indgås og gennemføres i overensstemmelse med Pakkerejseloven (Lov nr. 1666 af 26/12/17). Ved køb af rejse har du pligt til at læse og evt. udskrive alle relevante rejsedokumenter, herunder også disse betingelser.

TEKNISK ARRANGØR

Cruise Inspiration, CVR 38754874. Medlem af Rejsegarantifonden med nr. 2844.

1.  AFTALE INDGÅELSE

1.1  Aftaleindgåelse- og binding

Aftale om køb af pakkerejse er indgået, når tilbud accepteres af den rejsende og indbetaling foretages. Forinden har den rejsende modtaget og læst de generelle betingelser for rejsen. Det er en forudsætning, at de rejseydelser der tilsammen vil udgøre en pakkerejse, bliver købt på samme tid. Aftalen er bindende for begge parter, når hele eller dele af betalingen er rettidigt modtaget. Depositum kan være mere end 30% afhængig af, hvilke produkter der bestilles og hvornår de bestilles i forhold afrejsedatoen. Ved indbetaling bekræfter du at have sat dig ind i aftalegrundlaget og accepteret gældende vilkår og betingelser.

1.2  Rejsedokumenter

Efter  aftalens  indgåelse fremsendes ordrebekræftelse, hvoraf betalingsfrist vil fremgå. Når slutbetaling er modtaget fremsendes billetter m.v. således, at de er fremme senest 14 dage før afrejse. Fremsendelse sker til den post- eller e-mail adresse, som er oplyst ved bestillingen. Den rejsende har pligt til ved modtagelse, at gennemgå de fremsendte rejsedokumenter og straks rette henvendelse til Cruise Inspiration, hvis oplysningerne ikke er i overensstemmelse med det aftalte.

1.3  Sprog

Rejsedokumenter fremsendes på henholdsvis dansk og engelsk. Nogle dele findes kun på engelsk, herunder billetter/e-tickets, rederibetingelser, dag-til-dag programmer m.v.

Udflugter, transport, sightseeing og lignende gennemføres på engelsk af lokalguide, medmindre andet specifikt fremgår af dine rejsedokumenter.

2.  PRIS OG BETALING

2.1  Pris

Rejsens samlede pris fremgår af ordrebekræftelsen som en såkaldt ”totalpris”, hvilket indebærer, at den omfatter alle obligatoriske skatter, afgifter samt evt. tillæg relateret til de købte ydelser. På destinationerne kan der forekomme opkrævning af lokale afgifter, som det ikke er muligt at opkræve ved aftalens indgåelse, da disse relaterer sig direkte til lokale regler/gebyrer eller til forbrug af ekstra ydelser ud over, hvad der fremgår af aftalen.

2.2  Betaling

Frist for betaling af evt. depositum vil fremgå af ordrebekræftelsen. Frist for slutbetaling er senest 90 dage før afrejse, medmindre andet er anført. Misligeholdes aftalen, for så vidt angår hele eller dele af betalingen, har Cruise Inspiration ret til at annullere aftalen. I sådanne tilfælde har Cruise Inspiration ret til betaling af det beløb, som den rejsende ville miste jf. reglerne i afsnit 6.2., såfremt den rejsende afbestilte rejsen på dagen for den manglende betaling.

3.  AFBESTILLINGS- OG REJSEFORSIKRING

3.1  Afbestillingsforsikring

Cruise Inspiration oplyser om muligheden for eller forpligtelsen til at tegne en afbestillingsforsikring, der dækker den rejsendes udgifter, såfremt deltagelse i rejsen umuligøres pga. akut sygdom eller tilskadekomst hos den rejsende selv eller et nært familiemedlem. En afbestillingsforsikring skal altid tegnes ved bestilling af rejsen og dækker op til afrejsedato. Skal du gøre brug af forsikringen skal afbestilling meddeles Cruise Inspiration skriftligt inden påbegyndt rejse. Det forudsættes, at der senest 1 uge efter afbestilling indsendes lægeerklæring til dokumentation. Indsendes denne ikke, eller skyldes afbestilling andre årsager, træder de normale afbestillingsregler i kraft jf afsnit 6.2.

3.2  Rejseforsikring

Cruise Inspiration oplyser om muligheden for eller forpligtelsen til at tegne en rejseforsikring. Uden rejseforsikring afholder den rejsende selv omkostninger under rejsen i tilfælde af ulykke, sygdom, hospitalsindlæggelse, hjemtransport m.v. Ved krydstogtsrejser er det et krav fra rederiet, at du har en rejseforsikring. Har du en kronisk eller kendt lidelse, skal du søge om medicinsk forhåndstilsagn hos forsikringsselskabet for at være garanteret dækning på rejsen.

4.  DEN REJSENDES GENERELLE PLIGTER

4.1  Pas, visum og vaccinationer m.v.

Rejsende skal være i besiddelse af et pas med minimum 6 måneders gyldighed ved rejsens afslutning samt de for rejsens gennemførelse nødvendige dokumenter, herunder visa og bevis for evt. påkrævede vaccinationer – også for evt. medrejsende børn. Hav altid tomme sider til stempler i dit pas, da du kan blive afvist, hvis det ikke er tilfældet. Vær desuden opmærksom på, at der er lande, der ikke accepterer indrejse, hvis du har israelske stempler eller viseringer i dit pas.

Cruise Inspiration oplyser i forbindelse med indgåelse af aftalen om evt. visa- og vaccinationskrav samt øvrige dokumenter og forhold, der er nødvendige for rejsens gennemførelse. Tjek altid noter på dine rejsedokumenter og spørg din rejsekonsulent, hvis du er i tvivl om noget. Alle oplysninger om pas og visumkrav tager udgangspunkt i reglerne for danske statsborgere. Har du ikke dansk pas, eller har du dobbelt statsborgerskab, skal du gøre Cruise Inspiration opmærksom herpå allerede ved bestilling. Dette for at kunne yde korrekt rådgivning, herunder henvise til relevante myndigheder. Se i denne forbindelse bl.a. www.um.dk og www.ssi.dk.

Undlader du at oplyse om dette, påtager Cruise Inspiration sig intet ansvar for de følger, som evt. manglende visa, vacciner og lign. måtte medføre.

4.2 Børn/unge under 18 år på rejse uden forældre

Skal dit barn under 18 år rejse alene til udlandet, eller rejse fx med bedsteforældre, andre voksne, skole og lignende, skal du være opmærksom på at mange lande kræver en skriftlig samtykkeerklæring fra begge forældre. Er papirerne ikke i orden, kan barnet blive nægtet ind- eller udrejse. Oplysninger om, hvad der kræves af dokumentation, fås ved henvendelse til det pågældende lands konsulat eller ambassade.  I særligt ekstreme tilfælde er der lande, fx Sydafrika, som stiller krav til, at unge under 18 år, ud over samtykke fra forældre, skal medbringe egen fødselsattest samt dødsattest, hvis den ene eller begge forældre er gået bort. En samtykkeerklæring skal fremstå på engelsk og bør som minimum indeholde: Formålet med rejsen og kopi af rejseplan, navn og tlf. nr. på den under rejsen ansvarlige voksne, underskrift fra minimum én forælder (helst begge). For mere information henvises til Udenrigsministeriets hjemmeside

4.3  Bevægelseshæmmede personer og/eller personer med behov for evt. assistance

Før køb af en rejse har du pligt til at oplyse om evt. forhold, som kan/vil kræve særlig assistance eller hensyn for gennemførelse af rejsen. Det kan fx være ved sygdomsforhold, graviditet, nedsat syn eller, hvis du er dårligt gående, sidder i kørestol eller på anden måde er bevægelseshæmmet. Den rejsende kan før aftalens indgåelse anmode Cruise Inspiration om at give oplysninger om rejsens egnethed i forhold til den rejsendes behov. Det er forudsætning for en sådan anmodning, at den rejsende oplyser alle nødvendige og relevante informationer om den enkeltes behov.

4.4  Navne på rejsedokumenter

Den rejsende er ansvarlig for, at de navne, der fremgår af dennes rejsedokumenter, er identiske med det fulde navn, der fremgår af den rejsendes pas. I internationale reservationssystemer findes dog ikke Æ, Ø, Å, så det vil fremgå som hhv. AE, OE og AA. I tilfælde af uoverensstemmelser mellem rejsedokumenter og pas, skal den rejsende straks meddele dette til Cruise Inspiration, som vil forsøge at rette fejlen. Beror uoverensstemmelsen på den rejsendes forhold, vil udgifter forbundet hermed afholdes af denne. Hvis ændringer ikke er muligt, kan den rejsende ikke holde Cruise Inspiration ansvarlig.

4.5  Særligt vedr. rejse til USA

Indrejse til USA kræver forhåndsgodkendelse via ESTA (Electronic System for Travel Authorization). Dette gælder også, hvis du blot mellemlander med fly eller lægger til havn med et krydstogt, som går via amerikansk territorie. Du kan ansøge om ESTA fra denne officielle hjemmeside. Prisen er ca. 15 USD pr. person. Ansøgning bør foretages i god tid og allersenest 14 dage før afrejse. Medbring kopi af ESTA godkendelsen på rejsen, da den skal kunne fremvises i immigrationskontrollen.

VIGTIGT: Har du besøgt Syrien, Somalia, Irak, Iran, Libyen, Sudan eller Yemen efter 1. marts 2011 kræves visum til USA. For nærmere information om indrejseregler henvises til Den Amerikanske Ambassade på tlf. 89887555 eller mail: support-danmark@ustraveldocs.com.

4.6  Rettidigt fremmøde

I de tilfælde hvor du ikke kan nå rettidigt frem til den bestilte rejseydelse, skal du rette henvendelse til den pågældende leverandør og oplyse om det senere fremmøde. Hvis ikke du opnår en tilfredsstillende løsning med leverandøren, skal du kontakte Cruise Inspiration. Ved manglende henvendelse til hhv. leverandøren og/eller Cruise Inspirationvil reservationen blive annulleret af leverandøren, og du vil ikke kunne benytte ydelsen eller få betalingen for den refunderet.

Er flybilletter en del af pakkerejsen, skal disse benyttes i den korrekte rækkefølge. Hvis ikke, vil luftfartsselskabet annullere de resterende flystrækninger. Du kan derfor ikke kun anvende enkelte strækninger i en flybillet, som f.eks.  fx kun en hjemrejse.

4.7  Check-in tider fly

Check-in tider varierer afhængig af flyselskab og lufthavn. Check-in skal normalt være afsluttet 2 timer før afgang indenfor Europa. Det er dog ingen garanti, og generelt bør du tjekke check-in tider og krav på flyselskabets hjemmeside. Det er den rejsendes eget ansvar, at møde rettidigt op til check-in. Du bør derfor tage højde for trafikforhold og evt. lange køer ved pas og sikkerhedskontrollen - særligt i højsæsonen. Du kan med fordel checke ind online hjemmefra eller anvende de check-in automater, som findes i mange lufthavne.

4.8 Tider i rejseplan og billetter

De anførte tider i rejseplanen er altid lokaltider. Efter udstedelse af billetter m.v. er det ikke unormalt, at der forekommer ændringer, som er uden for Cruise Inspirations kontrol. Som rejsende har du pligt til at holde dig opdateret om afgangstider og afgangssteder for de inkluderede transportmidler. Søg information hos flyselskab, rederi, hotel, lokal repræsentant eller via internettet, og hold altid godt øje med sidste øjebliksændringer via skærme i luft-og skibshavne. Terminal, gate og tidsændringer sker jævnligt, og rejseplanen må derfor til en vis grad anses som vejledende. Anførte destinationer på en krydstogtsrejse er ligeledes vejledende, og kan til enhver tid ændres og/eller annulleres, såfremt rederiet skønner det nødvendigt pga. vejrforhold eller gæsternes sikkerhed.

4.9  Bagage

Flyselskaberne fastsætter, hvor meget bagage du må medbringe. Rejses med forskellige selskaber, så vær opmærksom på varierende bagageregler. På én strækning kan 23 kg være tilladt, mens på en anden kun 20 kg. I USA opkræves ofte gebyr ved rejse fra fastlandet til øer, såfremt der indskrives mere end 1 stk. bagage. Der findes desuden billettyper, hvor bagage slet ikke er inkluderet, men skal tilkøbes. Det tilladte bagage vil altid fremgå af din flybillet og/eller rejseplan. Al bagage skal overholde specifikke mål/vægt og håndbagage må ikke indeholde skarpe genstande. Væsker må kun medbringes i begrænset omfang og skal kunne fremvises i klar plastpose i sikkerhedskontrollen. Læs mere på www.cph.dk.

Skulle du miste din bagage under en flyrejse, skal du, før du forlader bagageområdet i lufthavnen, anmelde skaden til flyselskabet eller dennes handling agent og udfylde en såkaldt PIR-rapport (Property Irregularity Report). Gem en kopi af rapporten som dokumentation. Forlader du bagageområdet uden PIR-rapport, har du ikke mulighed for senere hen at gøre krav gældende over for flyselskab, handling agent eller Cruise Inspiration. Har du en rejseforsikring kan du kontakte dit forsikringsselskab, for evt. dækning af dine udgifter.

4.9A Regler om indførsel af frø, planter og planteprodukter fra lande uden for EU 

Reglerne om indførsel af frø, planter og planteprodukter fra lande uden for EU følger af Plantesundhedsforordningen, som trådte i kraft 14. december 2019.

Reglerne medfører, at det ikke er tilladt at indføre planter, frø, frugt og andre planteprodukter herunder snitblomster fra rejser i lande uden for EU, uden at disse følges af et officielt plantesundhedscertifikat. Reglerne gælder for rejsende, som medbringer planter og planteprodukter i bagagen eller som en del af deres personlige bagage.

Læs om indførelsesreglerne her

4.10  Ordensbestemmelser

Som rejsende skal du rette dig efter de ordensbestemmelser, der gælder for alle pakkerejsens underleverandører som fx hoteller, lufthavne, transportmidler osv. Du bør altid optræde således, at medrejsende ikke føler sig generet. I grove eller gentagne tilfælde kan en upassende optræden føre til bortvisning fra den videre deltagelse i rejsen. I sådanne tilfælde er du ansvarlig for egen hjemtransport og udgifter som følge heraf. I tilfælde af bortvisning er du ikke berettiget til nogen form for tilbagebetaling af pakkerejsens pris.

Cruise Inspiration er ikke ansvarlig overfor offentlig myndighedsudøvelse herunder, men ikke begrænset til politiets indgreb over for den rejsende i forbindelse med upassende adfærd. Den rejsende er i sådanne situationer selv ansvarlig for de udgifter, som denne evt. måtte blive påført, ligesom den rejsende ikke kan gøre krav gældende over for Cruise Inspiration og heller ikke vil være berettiget til tilbagebetaling af pakkerejsens pris.

4.11 Pandemi

Ved aftalens indgåelse oplyses om gældende indrejseregler med mindre rejsen er længere ude i fremtiden. Det er den rejsendes ansvar til enhver tid at opfylde nødvendige indrejsekrav, herunder være i besiddelse af påkrævede dokumenter. I forbindelse med pandemi, eks. Covid-19, kan dette indebære PCR test, Coronapas, vaccinationsbevis o.l. Cruise Inspiration kan ikke gøres ansvarlig, hvis der efter aftalens indgåelse indføres særlige pandemi relaterede indrejsekrav før eller under rejsen på destinationen. Den rejsende har i disse tilfælde ikke ret til at hæve købet eller afbestille gebyrfrit. Ønsker den rejsende i sådanne situationer ikke at gennemføre rejsen, vil det være de almindelige afbestillingsvilkår, der er gældende.

4.12  Manglende efterlevelse

Overholder den rejsende ikke kravene til pas, visa, øvrige indrejsedokumenter, sundhedsmæssige formaliteter, angivelse af korrekt navn på rejsedokumenterne samt gennemgang heraf, reglerne om rettidig fremmøde, check-in samt ordensbestemmelser, kan den rejsende ikke gøre krav gældende, hverken mod Cruise Inspiration eller underleverandøren til pakkerejsen for de følgevirkninger, mangler, gener eller tab, som den manglende efterlevelse af den rejsendes generelle pligter medfører.

5.  ÆNDRINGER AF DEN INDGÅEDE AFTALE

5.1  Overdragelse af pakkerejsen

Som udgangspunkt har du ret til at overdrage en rejse til en anden person mod betaling af et gebyr. Pga. underleverandørers restriktioner og vilkår er det dog ikke altid muligt at overdrage rejsen, hvorfor der kan være tale om en afbestilling, jf. afsnit 6.2, for efterfølgende bestilling af ny rejse til ny person. Ønsker du at overdrage en rejse, skal du skriftligt kontakte Cruise Inspiration senest 7 dage inden rejsens påbegyndelse. Overdragelse kan alene ske, hvis den person, til hvem pakkerejsen overdrages, opfylder de af rejsearrangøren ved aftalens indgåelse, anførte nødvendige betingelser for gennemførelse af rejsen, herunder pas, visa og sundhedsmæssige krav.

5.2  Den rejsendes ændringer af pakkerejsen

Vil du foretage ændringer i din rejse, skal du kontakte Cruise Inspiration med det samme. Ønskes ændringer, som ikke kan opfyldes i den eksisterende aftale, vil ændringen, hvis ønsket om at få ændret pakkerejsen fastholdes, anses som en afbestilling af pakkerejsen, jf. afsnit 6.2, og en ny bestilling.

5.3. Rejsearrangørens ændringer af pakkerejsen
5.3.1.  Uvæsentlige ændringer

Cruise Inspiration er inden pakkerejsens påbegyndelse berettiget til ansvarsfrit at foretage uvæsentlige ændringer i pakkerejsen uden den rejsendes samtykke. Den rejsende er forpligtet til at acceptere sådanne ændringer, hvis Cruise Inspiration inden pakkerejsens påbegyndelse, og uden unødig forsinkelse, tydeligt oplyser den rejsende om de pågældende ændringer.

5.3.2 Andre ændringer

Hvis Cruise Inspiration inden pakkerejsens begyndelse enten

 • foretager væsentlige ændringer i pakkerejsen
 • ikke kan levere bestemte ydelser, som den rejsende har anmodet og som rejsearrangøren har accepteret at levere
 • hæver prisen på rejsen med mere end 8%

har den rejsende følgende rettigheder:

 • den rejsende kan hæve aftalen og få refunderet de beløb, der er indbetalt i henhold til rejsen
 • hvis Cruise Inspiration tilbyder det, kan den rejsende deltage i en erstatningsrejse

Cruise Inspiration er forpligtet til at rette henvendelse til den rejsende og oplyse om de væsentlige ændringer, samt hvilken evt. betydning de måtte have for pakkerejsens pris. Cruise Inspiration fastsætter i sin henvendelse en rimelig frist for, hvornår den rejsende skal informere om sin beslutning, og oplyser desuden om at konsekvensen af ikke at overholde denne frist indebærer, at den rejsende anses for at have accepteret ændringer omfattet af afsnit 5.3.2. Den rejsende kan i visse situationer have ret til erstatning, hvis der er lidt et økonomisk tab som følge af ovenstående væsentlige ændringer, medmindre årsagen hertil beror på uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder.

6.  AFTALENS OPHØR

6.1  Fortrydelsesret

Ved køb af pakkerejser gælder ingen fortrydelsesret, jf. forbrugeraftalelovens § 18, stk.2, nr.1 samt § 7 stk. 2 nr. 5, der undtager personbefordring fra forbrugeraftalelovens anvendelsesområde.

6.2. Afbestilling af pakkerejsen
6.2.1 Normale afbestillingsvilkår

Den rejsende kan afbestille pakkerejsen inden dens begyndelse efter nedenstående betingelser:

Afbestilling mere end 90 dage før afrejse: Annulleringsgebyret svarer til det beløb, der er indbetalt på annulleringstidspunktet. I de fleste tilfælde vil dette være et depositum, men kan også være rejsens fulde pris, afhængig af hvilket produkt, der er bestilt og underleverandørens betingelser herfor.

Afbestilling fra 90 til 30 dage før afrejse: Annulleringsgebyret svarer til 50% af rejsens samlede pris og/eller underleverandørens betingelser herfor. Dog undtaget de tilfælde, hvor der ved bestilling er betalt forhøjet depositum, som udgør mere end 50%. I disse tilfælde svarer annulleringsgebyret til dette højere beløb. Er rejsen fuldt betalt allerede ved bestilling, svarer annulleringsgebyret til rejsens fulde pris.

Afbestilling mindre end 30 dage før afrejse: Annulleringsgebyret er i alle tilfælde 100%.

Ovenstående betingelser er gældende med mindre andre betingelser fremsendes med ordrebekræftelsen.

6.2.2. Afbestilling i tilfælde af krigshandlinger mv.

Du kan afbestille en pakkerejse før dens påbegyndelse uden at betale gebyr, hvis der på rejsedestinationen eller i umiddelbar nærhed heraf indtræffer uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder, som væsentligt berører leveringen af pakkerejsen eller befordringen af passagerer til destinationen. For at kunne afbestille uden gebyr, skal de pågældende omstændigheder ud fra en objektiv vurdering gøre det umuligt at rejse sikkert til destinationen fx på baggrund af vejledning eller udtalelser fra Udenrigsministeriet, sundhedsmyndigheder mv. Se www.um.dk og www.ssi.dk.

Du har i tilfælde af gebyrfri afbestilling ret til fuld refundering af rejsens pris, men har ikke ret til yderligere kompensation fra Cruise Inspiration. Den gebyrfrie afbestillingsret gælder imidlertid ikke, hvis du ved aftalens indgåelse kendte eller burde kende den pågældende begivenhed, eller begivenheden i øvrigt var almindelig kendt. Kan du ikke afbestille gebyrfrit i henhold til ovenstående, gælder de almindelige afbestillingsregler, jf. afsnit 6.2.

For rundrejser gælder at den rejsende alene har ret til at afbestille den del af pakkerejsen, der foregår i det frarådede område. Hvis denne del af pakkerejsen udgør en væsentlig del, har du imidlertid ret til helt at afbestille rejsen.

6.3  Rejsearrangørens aflysning
6.3.1. Aflysning pga. manglende tilslutning

Såfremt rejsens gennemførelse betinges af et minimum antal deltagere, vil dette fremgå af udbudsmaterialet eller andet sted i aftalegrundlaget. Det vil også fremgå, hvornår dette antal senest skal være opnået inden rejsens påbegyndelse. Hvis det nødvendige antal deltagere ikke opnås inden det angivne tidspunkt, kan Cruise Inspiration ansvarsfrit opsige aftalen om pakkerejsen. Cruise Inspiration underretter den rejsende om opsigelsen af aftalen inden den i aftalen anførte frist, dog ikke senere end:

 • 20 dage inden pakkerejsens begyndelse, hvis rejsens varighed er over 6 dage,
 • 7 dage inden pakkerejsens begyndelse, hvis rejsens varighed er mellem 2-6 dage, eller
 • 48 timer inden pakkerejsens begyndelse, hvis rejsens varighed er under 2 dage
6.3.2. Aflysning pga. af uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder

Cruise Inspiration kan ansvarsfrit opsige aftalen om en pakkerejse, hvis vi er forhindret i at opfylde aftalen på grund af uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder og underretter den rejsende herom uden unødig forsinkelse og inden pakkerejsens begyndelse. Den rejsende får i ovenstående opsigelsessituationer de til rejsen indbetalte beløb refunderet, og har ikke krav på yderligere erstatning.

7.  MANGLER OG REKLAMATION

Konstateres en mangel efter rejsens begyndelse, undervejs eller på rejsemålet, skal den rejsende straks efter konstateringen reklamere over manglen til Cruise Inspiration, dennes repræsentant på rejsemålet eller til den underleverandør, som manglen angår. Hvis Cruise Inspirations repræsentant eller underleverandør ikke kan eller vil afhjælpe, eller ikke afhjælper tilfredsstillende, skal du straks reklamere direkte til Cruise Inspiration.

Du bør sikre dig, at evt. reklamationer bliver noteret af Cruise Inspirations underleverandører på stedet – f.eks. gennem en notits i en hotelbog eller i anden skriftlig form. Herudover bør du sørge for at få udleveret en kvittering for reklamationen.

Undlader du at reklamere som beskrevet ovenfor, vil det have konsekvenser for retten til efterfølgende at påberåbe manglen og for opnåelse af evt. kompensation.

Bemærk - binder du dig kontraktligt med underskrift på et dokument undervejs på din rejse, f.eks.ved billeje, vil dette være gældende, uanset hvilke informationer, der måtte være givet af Cruise Inspiration. I disse tilfælde kan Cruise Inspiration ikke være behjælpelig med evt. erstatningskrav. Tjek altid hvad du underskriver, da du selv hæfter for det.

8.   BEGRÆNSNINGER I REJSEARRANGØRENS ERSTATNINGSANSVAR

Luftfartsselskaberne har det direkte ansvar for transportens korrekte gennemførelse efter Warszawa og Montreal konventionerne, EU Forordning 889/2002 og 261/2004 samt Luftfartsloven. Cruise Inspiration begrænser sit ansvar til de på enhver tid gældende beløbsgrænser, der fremgår af Warszawa og Montreal konventionerne (luftbefordring), Athen konventionen og EU forordning 392/2009 (befordring til søs) og COTIF konventionen og EU forordning 1371/2007 (jernbanebefordring). Cruise Inspirations erstatningsansvar kan derfor ikke overstige det beløb, som gælder for de transportører, der har det direkte ansvar for befordringen. Den gældende SDR kurs (XDR) findes på www.nationalbanken.dk.

  Begrænsningerne på den maksimale erstatning efter Warszawa og Montreal konventionerne er sat til:

 • Ved passagerers død ellertilskadekomst: 113.100 SDR – såfremt luftfartsselskabet kan godtgøre, at det ikke har handlet uagtsomt eller optrådt ukorrekt, eller såfremt hændelsen skyldes tredjemands uagtsomme eller ukorrekte opførsel
 • Ved skader der skyldes forsinkelse af persontransport: 4.694 SDR
 • Ved ødelæggelse, beskadigelse, bort- komst eller forsinkelse af bagage: 1.131 SDR

Begrænsningerne på den maksimale erstatning efter Athen konventionen og EU Forordning 392/2009 er sat til:

 • Ved passagerers død eller tilskadekomst: 250.000 SDR til 400.000 SDR – alt efter tilskadekomstens årsag samt transportørens udviste skyld
 • Ved ødelæggelse, bortkomst eller beskadigelse af håndbagage: 2.250 SDR
 • Ved ødelæggelse, bortkomst eller beskadigelse af køretøjer, herunder bagage i eller på køretøjet: 12.700 SDR – transportøren er kun ansvarlig for skade forvoldt på grund af fejl fra dennesside
 • Ved ødelæggelse, bortkomst eller beskadigelse af anden bagage end håndbagage og køretøjer: 3.375 SDR

Såkaldte ”værdigenstande” erstattes ikke efterregelsættene. Begrænsningerne på den maksimale erstatning efter COTIF konventionen og EU forordning 1371/2007 er sat til:

 • Ved passagerers død og tilskadekomst: 175.000 SDR
 • Ved tab af eller skade på genstande: 1.400 SDR
 • Ved helt eller delvist tab af et køretøj: 8.000 SDR
 • Ved skade på genstande efterladt i køretøjet: 1.400 SDR – transportøren er kun ansvarlig for skade forvoldt på grund af fejl fra dennesside

Hvis ansvaret for transportøren ikke er begrænset i anden EU-lovgivning eller internationale konventioner, begrænser Cruise Inspiration sit ansvar til tre gange pakkerejsens samlede pris.

9.   FREMSÆTTELSE AF KRAV EFTER REJSENS AFSLUTNING

Har du købt en flybillet (uden øvrige ydelser) og har du haft en dårlig oplevelse, skal du klage direkte til flyselskabet. Dernæst kan du gå til Nævnenes Hus, hvis du ikke er tilfreds med flyselskabets afgørelse.

Har du købt en pakkerejse, og ønsker du at indgive krav om erstatning eller forholdsmæssigt afslag i rejsens pris som følge af mangler, der er blevet reklameret korrekt over, og som ikke er blevet afhjulpet, skal du skriftligt og senest indenfor 3 måneder, fremsætte dit krav over for Cruise Inspiration. I modsat fald mister du retten til at gøre krav gældende.

10.   MODREGNING VED UDBETALING AF ERSTATNING OG/ELLER KOMPENSATION

Ved fremsendelse af reklamation til Cruise Inspiration skal du oplyse, om der også er søgt erstatning eller kompensation fra fx flyselskab eller anden transportør på grundlag af EU-forordninger om passagerrettigheder og erstatningsansvar ved passagertransport og efter de internationale konventioner, der også regulerer detteforhold.

Har du modtaget erstatning og/eller kompensation fra transportøren, har Cruise Inspiration ret til at modregne erstatning og/eller kompensation, efter lov om pakkerejser og sammensatte rejsearrangementer, i den erstatning og/eller kompensation, som den rejsende har modtaget fra transportøren.

11.  VÆRNETING OG LOVVALG

Kan enighed om et erstatningskrav og/eller beløb mv. ikke opnås ved klage over pakkerejse til Cruise Inspiration, kan klagen indbringes for Pakkerejse Ankenævnet, Røjelskær 11, 3. sal, 2840 Holte.

Se: www.pakkerejseankenaevnet.dk

Klage kan desuden indgives online via den europæiske platform for tvistløsning på:

https://ec.europa.eu/consumers/odr

Cruise Inspirations email adresse til brug herfor: info@cruiseinspiration.com

12.  GARANTI I REJSEGARANTIFONDEN

Cruise Inspiration har i tilfælde af dennes konkurs stillet garanti for refusion af den rejsendes betalinger hos Rejsegarantifonden, Røjelskær 11, 3. sal, 2840 Holte.

Få et Rejseforslag

Her har du mulighed for at bestille din rejse.
Har du blot spørgsmål til din rejse, så er du også velkommen til at stille dem her.

Vores rejsespecialister vender tilbage hurtigst muligt.

Booking

Tilmeld Nyhedsmail

Kunne du tænke dig at få besked når der er nye oplevelser og indlæg?

Du vil modtage en nyhedsmail ca. en gang om måneden med dejlig rejseinspiration og fristende tilbud på udvalgte rejser til vands og/eller til lands rundt om i verden! Vi sender dig aldrig spam mails.